Vergiyi Kim Buldu

Vergiyi Kim Buldu?

Vergi, devletlerin, kamu hizmetlerini finanse etmek için vatandaşlardan ve işletmelerden topladığı paradır. Vergiler, tarih boyunca devletlerin varlığını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir araç olmuştur.

Verginin ilk olarak ne zaman ve nerede ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, tarihsel kayıtlar, vergilerin çok eski zamanlardan beri uygulandığını göstermektedir. Örneğin, MÖ 3000’lerde Mezopotamya’da yaşayan Sümerler, toprak vergisi, ticaret vergisi ve askerlik vergisi gibi çeşitli vergiler uygulamışlardır.

Vergilerin ilk olarak neden ortaya çıktığına dair çeşitli teoriler vardır. Bazı tarihçilere göre, vergiler, devletlerin askeri güçlerini güçlendirmek için ortaya çıkmıştır. Diğer tarihçilere göre ise, vergiler, devletlerin kamu hizmetlerini finanse etmek için ortaya çıkmıştır.

Vergilerin gelişimi, devletlerin tarihsel gelişimiyle paralel olmuştur. Devletler güçlendikçe, vergilerin kapsamı ve oranı da artmıştır. Örneğin, Roma İmparatorluğu’nda, vergiler, devlet gelirlerinin önemli bir kaynağı haline gelmiştir.

Orta Çağ’da, Avrupa’da vergiler, feodal beylerin topraklarından elde ettikleri gelirin bir parçası olarak uygulanmıştır. Bu dönemde, vergiler genellikle doğrudan vergiler olarak uygulanmıştır.

Modern çağda, vergiler, devletlerin gelirlerinin en önemli kaynağı haline gelmiştir. Bu dönemde, vergiler, dolaylı vergiler, doğrudan vergiler ve sosyal güvenlik primleri olarak uygulanmaktadır.

Türkiye’de Vergiler

Türkiye’de vergiler, ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminde uygulanmıştır. Bu dönemde, vergiler, genellikle doğrudan vergiler olarak uygulanmıştır.

Cumhuriyet döneminde, vergiler, modern bir sisteme dönüştürülmüştür. Bu dönemde, vergiler, dolaylı vergiler, doğrudan vergiler ve sosyal güvenlik primleri olarak uygulanmaktadır.

Verginin Amaçları

Verginin temel amacı, kamu hizmetlerini finanse etmektir. Bu kapsamda, vergiler, aşağıdaki amaçlar için kullanılmaktadır:

 • Savunma
 • Eğitim
 • Sağlık
 • Altyapı
 • Sosyal güvenlik
 • Kültür
 • Sanat

Vergiler ayrıca, aşağıdaki amaçlar için de kullanılabilmektedir:

 • Ekonomik kalkınmayı desteklemek
 • İhtiyaç sahiplerine yardım etmek
 • Çevreyi korumak
 • Toplumsal refahı sağlamak

Verginin Türleri

Vergiler, uygulanma şekline göre, aşağıdaki türlere ayrılmaktadır:

 • Doğrudan vergiler: Mükelleflerin doğrudan gelirlerine, mallarına veya tüketimlerine uygulanan vergilerdir. Örneğin, gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi ve tüketim vergileri doğrudan vergilerdir.
 • Dolaysız vergiler: Mükelleflerin mal ve hizmetlerinin satışından veya tüketiminden alınan vergilerdir. Örneğin, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve gümrük vergisi dolaylı vergilerdir.

Vergiler, ayrıca, amaçlarına göre, aşağıdaki türlere ayrılmaktadır:

 • Gelir vergileri: Mükelleflerin gelirlerine uygulanan vergilerdir. Örneğin, gelir vergisi ve kurumlar vergisi gelir vergileridir.
 • Mal ve hizmet vergileri: Mükelleflerin mal ve hizmetlerinin satışından veya tüketiminden alınan vergilerdir. Örneğin, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve gümrük vergisi mal ve hizmet vergileridir.
 • Sosyal güvenlik primleri: Mükelleflerin, sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanmak için ödedikleri primlerdir. Örneğin, SGK primleri ve Bağ-Kur primleri sosyal güvenlik primleridir.

Verginin Önemi

Vergi, modern toplumların vazgeçilmez bir unsurudur. Vergiler, devletlerin varlığını sürdürebilmesi ve kamu hizmetlerini sunabilmesi için gereklidir.

Vergiler, ayrıca, ekonomik kalkınmayı desteklemek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, çevreyi korumak ve toplumsal refahı sağlamak gibi önemli işlevleri yerine getirmektedir.

Sonuç olarak, vergi, devletlerin varlığını sürdürebilmesi ve kamu hizmetlerini sunabilmesi için vazgeçilmez bir araçtır. Vergiler, ekonomik kalkınmayı desteklemek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, çevreyi korumak ve toplumsal refahı sağlamak gibi önemli işlevleri de yerine getirmektedir.


Yayımlandı

kategorisi