Tevkifatlı Fatura Iadesi Özelge

Tevkifatlı Fatura İadesi Özelge

Katma değer vergisi (KDV), mal ve hizmet teslimi ile bunlara ilişkin alış işlemlerinde uygulanan bir vergi türüdür. KDV, mal ve hizmet tesliminin yapıldığı yerde ve teslimi yapan kişi tarafından beyan edilir.

KDV tevkifatı, mal ve hizmet tesliminde alıcı tarafından KDV’nin kesilerek beyan edilmesi ve ödenmesi uygulamasıdır. Tevkifat uygulaması, Maliye Bakanlığı tarafından bazı mal ve hizmet teslimlerinde zorunlu olarak uygulanmaktadır.

Tevkifatlı fatura, alıcı tarafından KDV’si kesilerek düzenlenen faturadır. Tevkifatlı faturada, fatura bedeli üzerinden hesaplanan KDV, alıcı tarafından kesilerek satıcıya ödenir. Satıcı, tevkif edilen KDV’yi 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan eder.

Tevkifatlı fatura iadesinde, satıcının tevkif edilen KDV’yi indirim yoluyla kullanması veya iade talep etmesi mümkündür.

Tevkifatlı Fatura İadesi İçin Şartlar

Tevkifatlı fatura iadesinin yapılabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

  • İşlem, KDV tevkifatı uygulamasına tabi olmalıdır.
  • Tevkifatın usulüne uygun olarak yapılması gerekir.
  • Satıcının tevkif edilen KDV’yi 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim yoluyla kullanamaması gerekir.

Tevkifatlı Fatura İadesi İçin Gerekli Belgeler

Tevkifatlı fatura iadesinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgeler gerekir:

  • İade talep dilekçesi
  • Tevkifatlı fatura
  • Satıcının tevkif edilen KDV’yi 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim yoluyla kullanamadığını gösteren belgeler

Tevkifatlı Fatura İadesi Talebi

Tevkifatlı fatura iadesi talebi, ilgili vergi dairesine yapılır. İade talebinde bulunabilmek için, iade talep dilekçesi, tevkifatlı fatura ve satıcının tevkif edilen KDV’yi 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim yoluyla kullanamadığını gösteren belgeler vergi dairesine ibraz edilir.

Tevkifatlı Fatura İadesi Özelgesi

Tevkifatlı fatura iade talebinin kabul edilebilmesi için, iade edilecek KDV’nin, satıcının 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim yoluyla kullanamadığını gösteren belgelerin vergi dairesi tarafından incelenmesi gerekir. Bu belgelerin incelenmesi sonucunda, iade edilecek KDV’nin tespit edilmesi için vergi dairesi tarafından özelge talep edilebilir.

Tevkifatlı fatura iadesine ilişkin özelge, vergi dairesinin iade talebini kabul veya reddettiğini belirten bir belgedir. Özelgede, iade edilecek KDV tutarı da belirtilir.

Tevkifatlı Fatura İadesi Örneği

A firması, B firmasından mal satın almıştır. Mal bedeli 100.000 TL’dir. KDV oranı %18’dir. Bu durumda, KDV tutarı 18.000 TL’dir.

B firması, mal teslimi sırasında KDV tevkifatı yapmıştır. Bu durumda, B firması tarafından kesilen KDV tutarı 18.000 TL’dir.

A firması, tevkif edilen KDV’yi 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim yoluyla kullanamamıştır. Bu durumda, A firması tarafından iade talebinde bulunulabilir.

A firmasının iade talebinin kabul edilmesi için, B firmasının tevkif edilen KDV’yi 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan etmesi gerekir. Ayrıca, A firmasının tevkif edilen KDV’yi 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim yoluyla kullanamadığını gösteren belgeler vergi dairesine ibraz edilmelidir.

Vergi dairesi, B firmasının tevkif edilen KDV’yi 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan ettiğini ve A firmasının tevkif edilen KDV’yi 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim yoluyla kullanamadığını tespit ettiği takdirde, iade talebini kabul eder. Bu durumda, A firmasına 18.000 TL KDV iadesi yapılır.

Tevkifatlı Fatura İadesi Sonuçları

Tevkifatlı fatura iadesinin yapılması, satıcının KDV yükünün azalmasına neden olur. Satıcı, tevkif edilen KDV’yi


Yayımlandı

kategorisi