Tevkifatlı Fatura Iadesi Nasıl Kesilir

Tevkifatlı Fatura İadesi Nasıl Kesilir?

Tevkifatlı fatura, mal ve hizmet bedelinden alıcının sorumlu sıfatıyla KDV hesapladığı ve beyannamesinde beyan ettiği fatura türüdür. Tevkifatlı faturalarda, fatura bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı veya bir kısmı alıcının sorumlu sıfatıyla beyan edilir.

Tevkifatlı fatura kesilen mal veya hizmetin iade edilmesi durumunda, iade faturası tevkifat uygulanmamış tutar üzerinden kesilir. Bu durumda, iade faturasında tevkifat uygulanan kısmı düşülmek suretiyle KDV hesaplanır.

Tevkifatlı Fatura İadesi İçin Gerekli Belgeler

Tevkifatlı fatura iadesi için aşağıdaki belgeler gereklidir:

  • İade faturası
  • Mal veya hizmetin iadesine ilişkin belge (mal iade formu, sevk irsaliyesi, fatura vb.)
  • İade faturasının tevkifatlı faturaya ilişkin olduğunu gösteren belge (tevkifatlı faturanın fotokopisi veya elektronik ortamdaki verisi)

Tevkifatlı Fatura İadesi Nasıl Kesilir?

Tevkifatlı fatura iadesi, tevkifat uygulanmamış tutar üzerinden kesilen bir faturadır. İade faturası düzenlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • İade faturasının fatura tipi “TEVKIFATIADE” olmalıdır.
  • İade faturasında, tevkifatlı faturanın tarih ve numarası belirtilmelidir.
  • İade faturasında, iade edilen mal veya hizmetin miktarı ve tutarı belirtilmelidir.
  • İade faturasında, tevkifat uygulanmış tutar ve KDV tutarı düşülmek suretiyle hesaplanan KDV tutarı belirtilmelidir.

Tevkifatlı Fatura İadesi Örneği

A firması, B firmasından 10.000 TL tutarında mal satın almıştır. Bu işleme ilişkin fatura, tevkifat uygulanmak suretiyle 180 TL KDV ile birlikte kesilmiştir. A firması, satın aldığı malın 5.000 TL’sini iade eder. Bu durumda, A firması tarafından kesilen iade faturası aşağıdaki gibi olacaktır:

Tevkifatlı Fatura İadesi

Fatura No: 123456789 Tarih: 2023-11-25 Fatura Türü: TEVKIFATIADE

Alıcı: A Firması Vergi Dairesi: 12345 Vergi Numarası: 1234567890

Satıcı: B Firması Vergi Dairesi: 56789 Vergi Numarası: 5678901234

Mal/Hizmet: Mal Miktar: 5.000 Tutar: 5.000

İade Edilen Mal Oranı: %50

Tevkifatlı Tutar: 900 KDV Tutarı: 180

Tevkifattan Artan Tutar: 4.100 KDV Tutarı: 765

Toplam Tutar: 4.865

Açıklama:

  • Tevkifat uygulanmış faturanın tarih ve numarası: 2023-10-10 / 123456789

Bu durumda, A firması, iade faturasında tevkifat uygulanmamış tutar olan 4.100 TL üzerinden 765 TL KDV hesaplayacaktır.

Tevkifatlı Fatura İadesi Vergi Beyanı

Tevkifatlı fatura iadesi yapan mükellef, iade faturası üzerinden hesaplanan KDV’yi 1 No.lu KDV beyannamesinde indirebilir. Ancak, iade edilen mal veya hizmetin iade faturası düzenlendiği tarihten önceki dönemlere ilişkin KDV beyannamelerinde tevkifatı yapılan KDV’yi beyan etmişse, bu KDV’yi iade faturası düzenlediği döneme ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinde düzeltme yaparak indirebilir.

Sonuç

Tevkifatlı fatura iadesinin doğru bir şekilde yapılması, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeleri açısından önemlidir. Bu nedenle, iade faturası düzenlenirken yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.


Yayımlandı

kategorisi