Sahte Fatura Düzenleme Suçu

Sahte Fatura Düzenleme Suçu

Sahte fatura düzenleme suçu, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 359. maddesinde düzenlenen bir vergi suçudur. Bu maddeye göre, gerçek bir işlem veya durum mevcut olmadığı halde bunlar varmış gibi sahte belge düzenlenmesi veya kullanılmasıyla oluşan bir suçtur.

Sahte fatura düzenleme suçunun temel unsurları şunlardır:

 • Sahte bir belge düzenlenmesi veya kullanılması
 • Gerçek bir işlem veya durumun mevcut olmaması

Sahte fatura düzenleme suçunun oluşabilmesi için, düzenlenen veya kullanılan belgenin sahte olması gerekir. Sahte belge, gerçek bir işlem veya duruma dayanmayan, gerçek bir işlem veya durumu yanlış veya eksik yansıtan belgedir.

Sahte fatura düzenleme suçunun oluşabilmesi için, düzenlenen veya kullanılan belgenin gerçek bir işlem veya duruma dayanmaması gerekir. Yani, düzenlenen veya kullanılan belge, gerçekte hiç yapılmamış veya yapılmamış gibi gösterilmiş bir işlemi veya durumu yansıtmalıdır.

Sahte fatura düzenleme suçu, iki farklı şekilde işlenebilir:

 • Sahte fatura düzenleme
 • Sahte fatura kullanma

Sahte fatura düzenleme

Sahte fatura düzenleme, gerçek bir işlem veya durum mevcut olmadığı halde varmış gibi sahte bir fatura düzenlenmesidir. Sahte fatura düzenleme suçunun faili, faturayı düzenleyen kişidir.

Sahte fatura kullanma

Sahte fatura kullanma, gerçek bir işlem veya durum mevcut olmadığı halde varmış gibi sahte bir faturanın kullanılmasıdır. Sahte fatura kullanma suçunun faili, faturayı kullanan kişidir.

Sahte fatura düzenleme suçunun cezası

Sahte fatura düzenleme suçunun cezası, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu cezanın alt sınırı, suçun ilk kez işlenmesi halinde uygulanır. Suçun birden fazla kez işlenmesi halinde, alt sınır 1 yıldan az olamaz.

Sahte fatura düzenleme suçunun nitelikli halleri

Sahte fatura düzenleme suçunun nitelikli halleri şunlardır:

 • Suçun işlenmesinde kaşe, mühür veya benzeri belgelerin kullanılması
 • Suçun işlenmesinde elektronik bilgi işlem sistemlerinin kullanılması
 • Suçun işlenmesinde vergi ziyaına neden olunması

Sahte fatura düzenleme suçunun cezasının artırıldığı haller

Sahte fatura düzenleme suçunun cezası, aşağıdaki hallerde artırılır:

 • Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi
 • Suçun işlenmesinde kamu görevlilerinin görevlerinin kötüye kullanılması
 • Suçun işlenmesinde vergi ziyaına neden olunması

Sahte fatura düzenleme suçunun yaptırımları

Sahte fatura düzenleme suçunun yaptırımları şunlardır:

 • Cezai yaptırımlar
 • Mali yaptırımlar

Cezai yaptırımlar

Sahte fatura düzenleme suçunun faili hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 161. maddesine göre vergi kaçakçılığı suçundan dava açılır. TCK’nın 161. maddesine göre, vergi kaçakçılığı suçunun cezası, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıdır.

Mali yaptırımlar

Sahte fatura düzenleme suçunun faili hakkında, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 359. maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir. VUK’nın 359. maddesine göre, vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan verginin %20’sinden %30’una kadardır.

Sahte fatura düzenleme suçunun önlenmesi

Sahte fatura düzenleme suçunun önlenmesi için, aşağıdaki önlemler alınabilir:

 • Vergi denetimlerinin etkinleştirilmesi
 • Vergi mükelleflerinin vergi mevzuatı konusunda bilgilendirilmesi
 • Sahte fatura düzenlemenin önüne geçecek elektronik sistemlerin kurulması

Sahte fatura düzenleme suçunun sonuçları

Sahte fatura düzenleme suçunun, hem ekonomik hem de sosyal sonuçları vardır. Ekonomik olarak, sahte fatura düzenleme, vergi gelirlerinin azalmasına ve vergi adaletinin bozulmasına neden olur. Sosyal olarak ise, sahte fatura düzenleme, rekabeti bozarak haksız kazançlara yol açar.

Sonuç

Sahte fatura düzenleme suçu, hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir suçtur. Bu suçun önlenmesi için, yukarıda belirtilen önlemlerin alınması gerekmektedir.


Yayımlandı

kategorisi