Sağlık Bakanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen bir yönetmeliktir. 17 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin amacı, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini düzenlemek ve bu işlemlerin adil ve hakkaniyetli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır.

Yönetmeliğin kapsamı, Sağlık Bakanlığı’nda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan personeldir. Bu kapsamda;

 • Tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim, biyolog, kimyager, fizikçi, psikolog, sosyal çalışmacı, mühendis, mimar, tekniker, teknisyen, sağlık memuru, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni ve sağlık teknikeri gibi sağlık personeli,
 • Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil diğer personel,
 • Sağlık Bakanlığı’nda sözleşmeli olarak istihdam edilen personel,

yer almaktadır.

Yönetmeliğin temel ilkeleri şunlardır:

 • Atama ve yer değiştirme işlemlerinin, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini gözeterek yapılması,
 • Atama ve yer değiştirme işlemlerinin, personelin hizmet süresini, kıdemini, hizmet yerini, hizmet alanlarını, hizmet puanını, mesleki bilgi ve becerisini, sağlık durumunu, aile birliğini ve özel durumunu dikkate alarak yapılması,
 • Atama ve yer değiştirme işlemlerinin, şeffaf, adil ve hakkaniyetli bir şekilde yapılması.

Yönetmelikte yer alan atama ve yer değiştirme türleri şunlardır:

 • Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama: Bu atama türünde, personelin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olması gerekir.
 • Yer değiştirme suretiyle atama: Bu atama türünde, personel, hizmet süresi, kıdemi, hizmet yerini, hizmet alanlarını, hizmet puanını, mesleki bilgi ve becerisini, sağlık durumunu, aile birliğini ve özel durumunu dikkate alınarak başka bir göreve atanabilir.
 • Mazeret suretiyle atama: Bu atama türünde, personelin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu veya terör mağduriyetine bağlı olarak yer değişikliği talebi kabul edilebilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama, Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Yer değiştirme suretiyle atama, aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır:

 • Yer değiştirme dönemi: Yer değiştirme dönemi, her yılın Ağustos ayının ilk günü başlar ve Kasım ayının son günü sona erer.
 • Atama başvurusu: Personel, yer değiştirme döneminde, dilekçe ile atanmak istediği il ve ilçeyi belirterek yer değiştirme talebinde bulunabilir.
 • Atama işlemleri: Yer değiştirme talepleri, personelin hizmet süresi, kıdemi, hizmet yerini, hizmet alanlarını, hizmet puanını, mesleki bilgi ve becerisini, sağlık durumunu, aile birliğini ve özel durumunu dikkate alınarak değerlendirilir. Atama işlemleri, değerlendirme sonuçlarına göre yapılır.

Mazeret suretiyle atama, aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır:

 • Mazeret başvurusu: Personel, mazeret durumunun meydana gelmesini takiben en geç on beş gün içinde dilekçe ile mazeret talebinde bulunabilir.
 • Atama işlemleri: Mazeret talepleri, ilgili birim tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda, mazeret durumunun uygun bulunması halinde, personelin yer değişikliği talebi kabul edilebilir.

Yönetmelikte yer alan diğer hükümler şunlardır:

 • **Atama ve yer değiştirme işlemleri, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
 • **Atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin itirazlar, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne yapılır.
 • **Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili bazı hususlar şunlardır:

 • **Yer değiştirme suretiyle atamalarda, personelin hizmet puanı, atamalarda öncelikli olarak dikkate alınır. Hizmet puanı eşit olan personelin atamaları, kıdem sırasına göre yapılır.
 • **Mazeret suretiyle atamalarda, personelin mazeret durumu,

Yayımlandı

kategorisi