Personel Sözleşme Örnekleri

Personel Sözleşme Örnekleri

Personel sözleşmesi, bir işveren ile bir çalışan arasında imzalanan bir anlaşmadır. Bu anlaşma, işverenin çalışana iş ve ücret vermeyi, çalışanın ise belirtilen şartlarla iş görmeyi kabul ettiğini belirtir. Personel sözleşmeleri, iş hukukunun temel bir unsurudur ve hem işveren hem de çalışan için önemli hak ve sorumluluklar içerir.

Personel sözleşmeleri, genellikle aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Tarafların bilgileri
 • Sözleşmenin süresi
 • Yapılacak işin türü ve kapsamı
 • Ücret ve diğer ödemeler
 • Çalışma saatleri ve izinler
 • İşe alma ve işten çıkarma koşulları
 • Diğer önemli hükümler

Personel sözleşmeleri, işveren ve çalışan arasında bir anlaşma sağladığı için, her iki tarafın da kendi çıkarlarını koruması için dikkatle hazırlanmalıdır. İşverenler, sözleşmeyi hazırlarken iş hukuku hükümlerini dikkate almalıdır. Çalışanlar ise sözleşmeyi imzalamadan önce dikkatlice okumalı ve anlamalıdır.

Personel Sözleşmesi Türleri

Personel sözleşmeleri, süresine göre iki ana kategoriye ayrılır:

 • Belirli süreli personel sözleşmeleri: Bu sözleşmeler, belirli bir süre için yapılır. Süre bitiminde sözleşme kendiliğinden sona erer.
 • Belirsiz süreli personel sözleşmeleri: Bu sözleşmeler, belirli bir süre için yapılmaz. Taraflar, sözleşmeyi istediği zaman feshetmek hakkına sahiptir.

Personel sözleşmeleri, yapılan işin niteliğine göre de farklı türlere ayrılabilir. Örneğin, satış temsilcisi, mühendis, sekreter gibi farklı meslek grupları için farklı personel sözleşmeleri hazırlanabilir.

Personel Sözleşmesi Örnekleri

İşte, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan personel sözleşmesi örnekleri:

 • Belirsiz süreli personel sözleşmesi örneği: Bu sözleşme, bir işveren ile bir çalışan arasında, belirli bir süre için yapılmayan, tarafların istediği zaman feshetmek hakkına sahip olduğu bir personel sözleşmesidir.

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, aşağıda isimleri ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve aşağıda belirtilen şartlarla “BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır.

Taraflar

 • İşveren:
 • İşçi:

Sözleşmenin Süresi

Bu sözleşme, …/…/……. tarihinde başlamış olup, Belirsiz Sürelidir.

İşe Başlama Tarihi

İşçi, işbu sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlayacaktır.

Aylık Ücret

İşçiye, aylık … TL net ücret ödenecektir.

Yapılacak İşin Konusu

İşçi, işverenin … işyerinde … olarak görev yapacaktır.

Çalışma Saatleri

İşçi, işyerinde …-… saatleri arasında haftada … gün çalışacaktır.

İzinler

İşçiye, yılda … gün yıllık izin, … gün mazeret izni ve … gün hastalık izni verilecektir.

İşe Alım ve İşten Çıkarma Koşulları

İşçi, işbu sözleşmede belirtilen şartlara uyduğu takdirde, işveren tarafından işten çıkarılamaz.

İşveren, işçiyi, işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi veya işverenin menfaatlerini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması halinde, haklı nedenle işten çıkarabilir.

Diğer Önemli Hükümler

İşçi, işbu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, işveren tarafından verilen talimatlara ve işyerindeki çalışma kurallarına uymayı kabul ve taahhüt eder.

İşçi, işbu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, işveren tarafından verilen iş kıyafetlerini giymeyi kabul ve taahhüt eder.

İşçi, işbu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, işveren tarafından verilen iş ekipmanını özenle kullanmayı kabul ve taahhüt eder.

İşveren, işçiye, işbu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, işyerindeki sosyal olanaklardan yararlanma hakkını tanır.

İşveren, işçiye, işbu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, işyerinde çalışan diğer işçilerle eşit davranmayı kabul ve taahhüt eder.

Sözleşmenin Feshi

Bu sözleşme, tarafların karşılıklı anlaşması ile her zaman feshedilebilir.

İşveren, işçiyi, haklı nedenle işten çıkardığı takdirde, işçiye, kıdem taz


Yayımlandı

kategorisi