Okulu Kim Buldu Vikipedi

Okul Kim Buldu?

Okul, insanların belirli bir bilgi ve beceriyi edinmek için belli bir düzende bir araya gelerek eğitim aldıkları kurumdur. Okulların kökeni, insanlık tarihinin en eski dönemlerinden beri var olan ataerkil toplumlara kadar uzanmaktadır. Bu toplumlarda, çocukların ve gençlerin ebeveynlerinden veya ustalarından mesleki becerileri öğrenmesi ve gelenekleri benimsemesi beklenirdi. Bu tür eğitimler, genellikle aile içinde veya küçük gruplar halinde gerçekleştirilirdi.

Okulların günümüzdeki anlamda ortaya çıkışı ise, Antik Yunan ve Roma’ya kadar uzanır. Bu dönemlerde, felsefe, bilim ve sanat gibi konularda eğitim veren ilkokul ve lise düzeyinde okullar kurulmuştur. Antik Yunan’da, Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi filozoflar, öğrencilerinin eleştirel düşünme ve mantıksal akıl yürütme becerilerini geliştirmeye odaklanan yeni bir eğitim yaklaşımı geliştirmişlerdir. Bu yaklaşım, modern eğitim sisteminin temelini oluşturmuştur.

Ortaçağ Avrupa’sında, kilise, eğitim alanında önemli bir rol oynamıştır. Kilise okullarında, din eğitimi ve okuma-yazma öğretilirdi. Bu okullar, genellikle manastırlarda veya katedrallerde bulunurdu. 12. yüzyılda, Avrupa’da ilk üniversiteler kurulmaya başlanmıştır. Bu üniversitelerde, felsefe, teoloji, hukuk ve tıp gibi konularda eğitim verilirdi.

  1. yüzyılda, Rönesans hareketi ile birlikte, eğitim alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemde, kilisenin eğitim üzerindeki etkisi azalmaya başlamış ve laik eğitim kurumları yaygınlaşmaya başlamıştır. 17. yüzyılda, John Locke gibi düşünürlerin çalışmalarıyla, eğitimde bireysellik ve özgürlük ilkeleri öne çıkmıştır.
  2. yüzyılda, Aydınlanma Çağı ile birlikte, eğitim alanındaki reformlar hız kazanmıştır. Bu dönemde, Jean-Jacques Rousseau gibi düşünürlerin etkisiyle, eğitimde çocuğun gelişimine odaklanan yeni yaklaşımlar geliştirilmiştir. 19. yüzyılda, eğitim alanındaki gelişmeler, tüm dünyada yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu dönemde, zorunlu eğitim uygulamaları yaygınlaşmış ve eğitim kurumları daha modern hale gelmiştir.
  3. yüzyılda, eğitim alanındaki gelişmeler hız kesmeden devam etmiştir. Bu dönemde, eğitimde teknolojinin kullanımı yaygınlaşmış, yeni eğitim yaklaşımları geliştirilmiş ve eğitim kurumları daha demokratik hale gelmiştir.

Günümüzde, okulların yapısı ve işleyişi, her ülkede farklı olsa da, temel amacı değişmemiştir. Okullar, öğrencilerin bilgi, beceri ve değerler edinmelerini sağlamaya yönelik eğitim kurumlarıdır.

Okulların Tarihçesi

Okulların tarihini, kabaca üç ana döneme ayırmak mümkündür:

  • Eski Çağ Okulları: Antik Yunan ve Roma’da kurulan okullar, günümüzdeki okulların temelini oluşturmuştur. Bu okullarda, felsefe, bilim ve sanat gibi konularda eğitim verilirdi.
  • Ortaçağ Okulları: Ortaçağ Avrupa’sında kurulan okullar, genellikle kilise tarafından yönetilirdi. Bu okullarda, din eğitimi ve okuma-yazma öğretilirdi.
  • Modern Çağ Okulları: 16. yüzyıldan itibaren kurulan okullar, laik eğitim kurumlarıdır. Bu okullarda, çeşitli konularda eğitim verilir.

Eski Çağ Okulları

Antik Yunan’da, eğitim, toplumun önemli bir parçasıydı. Bu dönemde, felsefe, bilim ve sanat gibi konularda eğitim veren ilkokul ve lise düzeyinde okullar kurulmuştur. Antik Yunan’ın en ünlü okullarından biri, Platon tarafından kurulan Akademi’dir. Bu okulda, felsefe, matematik, bilim ve siyaset gibi konularda eğitim verilirdi.

Antik Roma’da da, eğitim önemli bir yere sahipti. Bu dönemde, devlet tarafından finanse edilen ilkokul ve lise düzeyinde okullar kurulmuştur. Bu okullarda, okuma-yazma, aritmetik, tarih ve coğrafya gibi konularda eğitim verilirdi.

Ortaçağ Okulları

Ortaçağ Avrupa’sında, eğitim kilise tarafından kontrol edilirdi. Bu dönemde, kilise okullarında, din eğitimi ve okuma-yazma öğretilirdi. Kilise okulları, genellikle manastırlarda veya katedrallerde bulunurdu.

Ortaçağ’ın sonlarına doğru, üniversite kavramı ortaya çıkmıştır. İlk üniversiteler, 12. yüzyılda İtalya’da kurulmuştur. Bu üniversitelerde, felsefe, teoloji, hukuk ve tıp gibi konularda eğitim verilirdi.

Modern Çağ Okulları

  1. yüzyılda, Rönesans hareketi ile birlikte, eğitim alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemde, kilisenin eğitim üzerindeki etkisi azalmaya başlamış ve laik eğitim kurumları yaygınlaşmaya başlamıştır.

Yayımlandı

kategorisi