Kimler Tevkifatlı Fatura Keser

Kimler Tevkifatlı Fatura Keser?

Tevkifatlı fatura, KDV’nin alıcı ve satıcı arasında paylaştırıldığı bir fatura türüdür. Bu tür faturalarda, KDV’nin bir kısmı alıcı tarafından, bir kısmı ise satıcı tarafından ödenir. Tevkifatlı fatura kesilmesi gereken durumlar, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDV Kanunu) 9. maddesinde belirtilmiştir.

Tevkifatlı Fatura Kesmesi Gerekenler

KDV Kanunu’nun 9. maddesine göre, aşağıdakiler tevkifatlı fatura kesmek zorundadır:

 • Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler: Bu kurumlar, KDV’ye tabi mal veya hizmet alımlarında tevkifat yapmak zorundadır.
 • Döner sermayeli kuruluşlar: Bu kuruluşlar, KDV’ye tabi mal veya hizmet alımlarında tevkifat yapmak zorundadır.
 • Bankalar: Bankalar, KDV’ye tabi mal veya hizmet alımlarında tevkifat yapmak zorundadır.
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları: Bu kuruluşlar, KDV’ye tabi mal veya hizmet alımlarında tevkifat yapmak zorundadır.
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları: Bu kuruluşlar, KDV’ye tabi mal veya hizmet alımlarında tevkifat yapmak zorundadır.

Tevkifatlı Fatura Kesmesi İsteyen Satıcılar

Tevkifatlı fatura kesmesi zorunlu olmayan satıcılar da, alıcıdan tevkifat yapması talebinde bulunabilir. Bu durumda, satıcı ve alıcı arasında bir sözleşme imzalanır. Sözleşmede, tevkifat oranı ve hangi mal veya hizmet alımlarında tevkifat yapılacağı belirtilir.

Tevkifatlı Fatura Kesilmesi Gerekli Haller

Tevkifatlı fatura kesilmesi gereken haller, KDV Kanunu’nun 9. maddesinde belirtilmiştir. Bu haller, şu şekilde sıralanabilir:

 • KDV’ye tabi mal veya hizmet alımlarında: KDV’ye tabi mal veya hizmet alımlarında, mal veya hizmet alıcısının tevkifat yapması zorunludur.
 • İnşaat taahhüt işlerinde: İnşaat taahhüt işlerinde, müteahhit tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarında tevkifat yapılması zorunludur.
 • Profesyonel hizmetlerde: Hukuk, muhasebe, danışmanlık, sağlık, eğitim, sigortacılık, araştırma-geliştirme, reklam, factoring, müşavirlik, tasarım, mühendislik gibi hizmetlerde, hizmet alıcısı tarafından tevkifat yapılması zorunludur.
 • İktisadi işletmeler tarafından kiralanan mal ve hizmetlerde: İktisadi işletmeler tarafından kiralanan mal ve hizmetlerde, kiracı tarafından tevkifat yapılması zorunludur.
 • Vergi mükelleflerine yapılan bazı teslim ve hizmetlerde: KDV Kanunu’nda belirtilen bazı teslim ve hizmetlerde, alıcı tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

Tevkifat Oranları

Tevkifat oranları, KDV Kanunu’nun 9. maddesinde ve ilgili tebliğlerde belirtilmiştir. Tevkifat oranları, mal veya hizmet türüne göre değişiklik gösterir.

Tevkifatlı Fatura Kesilmesindeki Avantajlar

Tevkifatlı fatura kesilmesi, hem alıcı hem de satıcı için bazı avantajlar sağlar.

Alıcı için avantajlar:

 • Alıcı, KDV’yi, mal veya hizmet alımında ödediği tutardan mahsup edebilir.
 • Alıcı, KDV’yi, beyanname vermeden önce ödeyebilir.

Satıcı için avantajlar:

 • Satıcı, KDV’yi, mal veya hizmet satışından sonra tahsil eder.
 • Satıcı, KDV’nin tevkif edilmesini talep ederek, vergi yükümlülüğünü azaltabilir.

Tevkifatlı Fatura Kesilmediğinde Yapılması Gerekenler

Tevkifatlı fatura kesilmesi gereken durumlarda, tevkifatlı fatura kesilmemesi halinde, aşağıdaki işlemler yapılır:

 • Tevkifatın yapılmadığı tutar, satıcı tarafından beyan edilir ve ödenir.
 • Tevkifatın yapılmadığı tutar, alıcı tarafından beyan edilir ve ödenir.
 • Tevkifatın yapılmadığı tutar, vergi ziyaı cezasına tabidir.

**Te


Yayımlandı

kategorisi