Fatura Alacağı Zamanaşımı

Fatura Alacağı Zamanaşımı

Fatura, ticari ilişkide mal veya hizmet teslimini veya ifasını belgeleyen resmi bir belgedir. Fatura, hem satıcı hem de alıcı açısından önemli bir belgedir. Satıcı açısından, fatura, mal veya hizmetin satışını belgelemesi ve alacağın tahsili için bir delil olması açısından önemlidir. Alıcı açısından ise, fatura, mal veya hizmetin satın alınmasını belgelemesi ve ödemenin yapılmasını teyit etmesi açısından önemlidir.

Fatura alacağı, faturada belirtilen bedeldir. Fatura alacağı, ticari bir alacaktır ve diğer ticari alacaklar gibi zamanaşımına tabidir.

Fatura Alacağı Zamanaşımı Süresi

Fatura alacağı için genel zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu süre, Borçlar Kanunu’nun 146. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir.”

Fatura alacağı için özel bir zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Bu nedenle, fatura alacağı için genel zamanaşımı süresi olan 10 yıl uygulanır.

Fatura Alacağı Zamanaşımının Başlangıç Tarihi

Fatura alacağı zamanaşımı, faturanın muacceliyet tarihi itibarıyla başlar. Muacceliyet tarihi, alacaklının alacağını talep edebileceği tarihtir. Fatura alacağı için muacceliyet tarihi, faturanın düzenlendiği tarihtir.

Fatura Alacağı Zamanaşımının Kesilmesi

Fatura alacağı zamanaşımı, aşağıdaki hallerde kesilir:

  • Alacaklı tarafından icra takibi yapılması
  • Alacaklının alacağın tahsili için dava açması
  • Alacaklı tarafından alacağın kabulü
  • Alacaklının alacağın temliki

Fatura alacağı zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar.

Fatura Alacağı Zamanaşımının Durması

Fatura alacağı zamanaşımı, aşağıdaki hallerde durur:

  • Alacaklının alacaklılığı hakkında dava açılması
  • Alacaklının alacaklılığı hakkındaki davanın taraflarından birinin ölmesi
  • Alacaklının alacaklılığı hakkındaki davanın taraflarından birinin gaipliğine karar verilmesi
  • Alacaklının alacaklılığı hakkındaki davanın taraflarından birinin hacir altına alınması

Fatura alacağı zamanaşımı durduğunda, zamanaşımı süresi işlemez.

Fatura Alacağı Zamanaşımının Hesaplanması

Fatura alacağı zamanaşımı, faturanın muacceliyet tarihi itibarıyla başlar. Bu nedenle, fatura alacağı zamanaşımı süresi, faturanın düzenlendiği tarihten itibaren hesaplanır.

Fatura alacağı zamanaşımı süresi, 10 yıldır. Bu süre, hak düşürücü süre değildir. Bu nedenle, fatura alacağı zamanaşımına uğrasa bile, alacaklının alacağını talep etme hakkını kullanması mümkündür. Ancak, alacaklının alacağını talep etmesi halinde, alacaklı, alacağın zamanaşımına uğradığını karşı tarafa bildirmek zorundadır.

Fatura Alacağı Zamanaşımı Örnek Hesaplamalar

Örnek 1:

1 Ocak 2023 tarihinde düzenlenen bir faturanın bedeli 10.000 TL’dir. Bu faturanın muacceliyet tarihi de 1 Ocak 2023’tür. Bu durumda, fatura alacağı zamanaşımı süresi 1 Ocak 2033 tarihinde dolmuş olur.

Örnek 2:

1 Ocak 2023 tarihinde düzenlenen bir faturanın bedeli 10.000 TL’dir. Bu faturanın muacceliyet tarihi de 1 Ocak 2023’tür. Ancak, bu faturaya ilişkin icra takibi 1 Temmuz 2023 tarihinde başlatılmıştır. Bu durumda, fatura alacağı zamanaşımı süresi 1 Temmuz 2033 tarihinde dolmuş olur.

Örnek 3:

1 Ocak 2023 tarihinde düzenlenen bir faturanın bedeli 10.000 TL’dir. Bu faturanın muacceliyet tarihi de 1 Ocak 2023’tür. Ancak, bu faturaya ilişkin dava 1 Temmuz 2023 tarihinde açılmıştır. Bu durumda, fatura alacağı zamanaşımı süresi 1 Temmuz 2033 tarihinde dolmuş olur.

Fatura Alacağı Zamanaşımı ve İcra Takibi

Fatura alacağı, ticari bir alacaktır ve diğer ticari alacaklar gibi icra takibi yoluyla tahsil edilebilir


Yayımlandı

kategorisi