Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Amaç

Bu Yönetmelik, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı personel haricinde emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini, hizmetin gereklerine uygun, dengeli ve objektif kurallara bağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Bu Yönetmelik, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunan emniyet hizmetleri sınıfına mensup personeli kapsar.

Tanımlar

Bu Yönetmelikte geçen;

 • Adaylık: Emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin, mesleğe girişte ve mesleğe özel ihtisas kazandıran eğitim ve kurslarda başarılı olup göreve başlaması için öngörülen süreyi,
 • Bağlılık bölgesi: Emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin, atama ve yer değiştirme işlemlerinde göz önünde bulundurulan, nüfus yoğunluğu, ekonomik gelişmişlik, suç oranı gibi faktörler dikkate alınarak belirlenen bölgeyi,
 • Bölge: Emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin, atama ve yer değiştirme işlemlerinde göz önünde bulundurulan, bağlılık bölgeleri dikkate alınarak belirlenen bölgeyi,
 • Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,
 • İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığını,
 • İl: İli,
 • İlçe: İlçeyi,
 • Özel ihtisas kazandıran eğitim ve kurs: Emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin mesleki bilgi ve becerisini geliştirmek amacıyla yapılan eğitim ve kursları,
 • Şube müdürü: Emniyet hizmetleri sınıfına dahil olan şube müdürü, emniyet amiri ve başkomiser rütbelerini,
 • Şube müdürü unvanlı personel: Emniyet hizmetleri sınıfına dahil olan şube müdürü, emniyet amiri ve başkomiser rütbelerini kapsayan personeli,
 • Yer değiştirme: Emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin, bulundukları görev yerlerinden başka bir görev yerine atanmasını,

ifade eder.

Atama ve yer değiştirme esasları

Emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin atama ve yer değiştirmeleri, hizmetin gereklerine uygun, dengeli ve objektif kurallara göre yapılır.

Atama ve yer değiştirmelerde, personelin;

 • Yaş, kıdem, eğitim durumu, özel ihtisas kazandıran eğitim ve kurslara katılma durumu, mesleki bilgi ve becerisi, yabancı dil bilgisi, aile durumu, sağlık durumu,

gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Atama ve yer değiştirmeler, Emniyet Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme Komisyonu tarafından yapılır. Komisyon, Emniyet Genel Müdürünün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcısı, ilgili daire başkanları ve Genel Müdürlük kadrosunda bulunan şube müdürü unvanlı personellerden oluşur.

Atama ve yer değiştirmeler, her yıl genel atama dönemi ile ihtiyaç halinde olağanüstü atama dönemi olmak üzere iki dönemde yapılır.

Genel atama dönemi

Genel atama dönemi, her yıl Ocak ayının sonuna kadar başlar ve Mart ayının sonuna kadar devam eder.

Genel atama dönemi içerisinde, emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin atama ve yer değiştirmeleri, ilgili personelin rızası alınarak yapılır. Ancak, ihtiyaç halinde, personelin rızası alınmaksızın da atama ve yer değiştirme yapılabilir.

Olağanüstü atama dönemi

Olağanüstü atama dönemi, genel atama dönemi dışındaki zamanlarda yapılır.

Olağanüstü atama dönemi içerisinde, emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin atama ve yer değiştirmeleri, ilgili personelin rızası alınarak yapılır. Ancak, emniyet ve asayişe ilişkin nedenlerle, personelin rızası alınmaksızın da atama ve yer değiştirme yapılabilir.

Atama ve yer değiştirme işlemleri

Atama ve yer değiştirme işlemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme Komisyonu tarafından aşağıdaki şekilde yapılır:

 • Komisyon, her yıl Ocak ayının sonuna kadar, genel atama döneminde atanacak personelin isim listelerini hazırlar. Bu listeler, ilgili personelin kıdem, eğitim durumu, özel ihtisas kazandıran eğitim ve kurslara katılma durumu, mesleki bilgi ve becerisi, yabancı dil bilgisi, aile durumu, sağlık durumu gibi faktörler göz önünde bulundurularak hazırlanır.
 • İlgili personel, atama listelerini, Ocak ayının sonuna kadar inceleyebilir. Personel, atama listesine itiraz etmek isterse, itirazını Şubat ayının sonuna kadar Komisyona yazılı olarak bildirir.
 • **Komisyon, itirazları değerlendirir ve Mart ayının son

Yayımlandı

kategorisi