Emniyet Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Emniyet Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı personel haricinde emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini, hizmetin gereklerine uygun, dengeli ve objektif kurallara bağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Yönetmelik, 19.02.1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 25.02.2023 tarihli ve 6873 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Kapsamı

Yönetmelik, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı personel haricinde emniyet hizmetleri sınıfına mensup personeli kapsamaktadır. Emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel, emniyet teşkilatının asli ve sürekli görevlerini ifa etmek üzere istihdam edilen ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Kadroları ile Unvanlarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan kadrolarda görev yapan personeldir.

Yönetmeliğin Amacı

Yönetmeliğin amacı, emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini, hizmetin gereklerine uygun, dengeli ve objektif kurallara bağlamak suretiyle, personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmesini, hizmet içi eğitim ve öğretim imkanlarından yararlanmasını, hizmetin verimliliğini ve etkinliğini artırmasını sağlamaktır.

Yönetmeliğin Dayanakları

Yönetmelik, 2239 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Tanımları

Yönetmelikte yer alan bazı tanımlar şunlardır:

 • Adaylık süresi: Emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel için, atandıkları göreve başlama tarihinden itibaren altı aydır.
 • Genel atama dönemi: Her yılın Temmuz ayı sonundan Kasım ayı sonuna kadar olan süredir.
 • Hizmet süresi: Personelin, emniyet teşkilatında fiilen geçirdiği süredir.
 • İkinci bölge: Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan listelerde belirtilen illerdir.
 • İlk bölge: Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan listelerde belirtilen illerdir.
 • İstenç: Personelin, atama ve yer değiştirme taleplerini ifade eder.
 • Yer değiştirme: Personelin, bulunduğu kadrodan başka bir kadroya atanmasıdır.

Atama ve Yer Değiştirme Türleri

Atama ve yer değiştirme, genel atama ve özel atama olmak üzere iki şekilde yapılır.

Genel atama: Her yılın Temmuz ayı sonundan Kasım ayı sonuna kadar olan süre içinde yapılır. Genel atamalarda, personelin isteği dikkate alınır. Ancak, hizmetin gerekleri ve personel ihtiyacı gibi hususlar da göz önünde bulundurulur.

Özel atama: Genel atama döneminden farklı zamanlarda yapılır. Özel atamalarda, personelin isteği dikkate alınmayabilir.

Atama ve Yer Değiştirme Esasları

Atama ve yer değiştirmelerde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur:

 • Personelin hizmet süresi, mesleki bilgi ve becerisi, görev yaptığı bölge ve kadronun özelliği, hizmet ihtiyaçları ve personel ihtiyacı gibi hususlar dikkate alınır.
 • Personelin, isteği doğrultusunda atama ve yer değiştirme talepleri yerine getirilir. Ancak, hizmetin gerekleri ve personel ihtiyacı gibi hususlar da göz önünde bulundurulur.
 • Personelin, birinci bölgede hizmet süresini doldurması halinde, ikinci bölgede hizmet yapması zorunludur.
 • Personelin, adaylık süresi içinde birimler arasında yer değiştirme işlemi yapılmaz.

Atama ve Yer Değiştirme İşlemleri

Atama ve yer değiştirme işlemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Atama ve yer değiştirme kararları, personelin ilk amirine tebliğ edilir.

Atama ve Yer Değiştirme Talebi

Personel, atama ve yer değiştirme talebini, Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirir. Taleplerde, personelin adı, soyadı, rütbesi, sicil numarası, görev yaptığı kadro ve il, talep ettiği kadro ve il, isteği doğrultusunda atama ve yer değiştirme yapılması durumunda hizmet süresinin ne kadar olacağı gibi bilgiler yer alır.

**Atama ve Yer


Yayımlandı

kategorisi