Cebiri Kim Buldu Hayatı

Cebirin Babası: El Harezmi

Cebir, bilinmeyen değerlerin, işaret ve harflerle sembolize edilerek kurulan denklemlerle bulunması (yada bilinmeyenlerin arasındaki bağlantının bulunması) esasına dayanan bir matematik dalıdır. Cebir, matematik biliminin en önemli dallarından biridir ve sayılar, şekiller, formüller ve denklemler gibi matematiksel kavramları kullanarak problemleri çözmeye çalışır.

Cebirin kökleri çok eskilere dayanmaktadır. MÖ 2. binyılda Babiller, cebirin temellerini oluşturan bazı kavramları geliştirmişlerdi. Ancak cebir, modern anlamda ilk olarak 8. yüzyılda yaşamış Fars matematikçi El Harezmi tarafından geliştirilmiştir. Bu nedenle Harezmi, cebrin babası olarak kabul edilmektedir.

El Harezmi’nin Hayatı

El Harezmi, 780 yılında Harezm bölgesinin Hive şehrinde doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Harezmi, matematik, gök bilim, coğrafya ve algoritma alanlarında çalışmış bir bilim insanıdır.

Harezmi, 820 yılında Bağdat’a gitmiştir. Bağdat’ta, Abbasi Halifeliği’nin himayesinde çalışan bir grup bilim insanı ile birlikte çalışmıştır. Bu bilim insanları, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve diğer bilim dallarında önemli çalışmalar yapmışlardır.

Harezmi, matematik alanında yaptığı çalışmalarla en çok tanınmaktadır. Harezmi, cebir alanında yaptığı çalışmalarla cebirin bağımsız bir disiplin olarak gelişmesine katkıda bulunmuştur. Harezmi’nin cebir alanındaki en önemli eseri, “El Kitabül Muhtasar fi’l Cebr ve’l Mukabele” (Cebir ve Mukabele’nin Özeti) adlı kitabıdır. Bu kitap, cebrin ilk kapsamlı kitabıdır ve cebrin temellerini açıklamaktadır.

Harezmi’nin cebir alanında yaptığı diğer önemli çalışmalar şunlardır:

  • İndirgeme ve dengeleme yöntemlerini geliştirmiştir. Bu yöntemler, cebir problemlerini çözmek için kullanılan temel yöntemlerdir.
  • Bilinmeyen değerlerin sembollerle temsil edilmesini başlatmıştır. Bu, cebir problemlerinin daha kolay anlaşılmasını sağlamıştır.
  • İkinci dereceden denklemlerin köklerini bulma yöntemlerini geliştirmiştir.

Harezmi, coğrafya alanında da önemli çalışmalar yapmıştır. Harezmi, dünyanın çevresini hesaplayan ilk kişidir. Harezmi’nin hesaplamaları, günümüzdeki hesaplamalarla oldukça yakındır.

Harezmi, 850 yılında Bağdat’ta ölmüştür.

El Harezmi’nin Cebir Üzerine Çalışmalarının Önemi

El Harezmi’nin cebir üzerine yaptığı çalışmalar, cebrin bağımsız bir disiplin olarak gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. Harezmi’nin çalışmaları, cebrin matematik bilimindeki önemini artırmıştır.

Harezmi’nin cebir üzerine yaptığı çalışmalar, Avrupa’ya da ulaşmıştır. Avrupalı bilim insanları, Harezmi’nin çalışmalarını inceleyerek cebir alanında önemli gelişmeler sağlamışlardır.

El Harezmi’nin cebir üzerine yaptığı çalışmalar, günümüzde de kullanılmaktadır. Cebrin temelleri, Harezmi’nin çalışmalarıyla atılmıştır.

El Harezmi’nin Cebir Üzerine Çalışmalarının Sonuçları

El Harezmi’nin cebir üzerine yaptığı çalışmalar, aşağıdaki sonuçları doğurmuştur:

  • Cebir, bağımsız bir disiplin olarak gelişmiştir.
  • Cebrin matematik bilimindeki önemi artmıştır.
  • Cebrin Avrupa’ya yayılmasına katkıda bulunulmuştur.
  • Cebrin temelleri atılmıştır.

El Harezmi’nin cebir üzerine yaptığı çalışmalar, matematik biliminin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Harezmi, cebirin babası olarak kabul edilmektedir ve çalışmaları, günümüzde de kullanılmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi