Açıktan Atama Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı Açıktan Atama

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin sağlık hizmetlerinden sorumlu olan en büyük kamu kurumudur. 1920 yılında kurulan Bakanlık, 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 1 milyon 250 bin çalışanı ile Türkiye’nin en büyük istihdam sağlayıcılarından biridir.

Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacını çeşitli yöntemlerle karşılamaktadır. Bu yöntemlerden biri de açıktan atamadır. Açıktan atama, Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu unvan ve branşlarda, herhangi bir kamu kurumunda görev yapan ya da çalışmayan adayların başvurularını kabul ederek, bu adaylar arasından yapılacak değerlendirme sonucunda atamasını gerçekleştirmesidir.

Açıktan Atama Türleri

Sağlık Bakanlığı açıktan atama, temel olarak iki türde gerçekleştirilmektedir:

 • İlk defa atama: Sağlık Bakanlığı’nda ilk defa görev almak isteyen adayların başvuru yapabildiği atama türüdür.
 • Yeniden atama: Daha önce Sağlık Bakanlığı’nda görev yapmış ancak çeşitli nedenlerle ayrılmış olan adayların başvuru yapabildiği atama türüdür.

Açıktan Atama Başvuru Şartları

Sağlık Bakanlığı açıktan atama başvuru şartları, atanmak istenilen unvan ve branşa göre değişiklik göstermektedir. Ancak, genel olarak geçerli olan başvuru şartları şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • İlgili unvan için belirlenen öğrenim şartını taşımak,
 • İlgili unvan için belirlenen sınava katılma şartını taşımak,
 • İlgili unvan için belirlenen yabancı dil şartını taşımak.

Açıktan Atama Süreci

Sağlık Bakanlığı açıktan atama süreci, genel olarak şu şekilde gerçekleşmektedir:

 1. İlan Yayınlama: Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacını karşılamak için ihtiyaç duyduğu unvan ve branşlarda, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan yayınlar.
 2. Başvuru: İlan edilen kadrolara başvurular, PBS üzerinden online olarak yapılır. Başvurular, ilan edilen başvuru süresinin son günü saat 23:59’da sona erer.
 3. Adaylar Değerlendirme: Başvurular, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen değerlendirme kriterleri doğrultusunda değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda, atamaya hak kazanan adaylar belirlenir.
 4. Sınav: Bazı unvanlar için, atama öncesinde sınav yapılması zorunludur. Sınav, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tarih ve saatte yapılır.
 5. Atama: Sınavda başarılı olan adaylar, Sağlık Bakanlığı tarafından atama onayı verilir.

Açıktan Atama Sonuçları

Sağlık Bakanlığı açıktan atama sonuçları, PBS üzerinden ilan edilir. Adaylara, sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde tebligat yapılır.

Sağlık Bakanlığı Açıktan Atama İlanı

Sağlık Bakanlığı açıktan atama ilanları, genellikle yılın ilk aylarında yayınlanır. İlanlar, Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ve Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden takip edilebilir.

Sağlık Bakanlığı Açıktan Atama Örneği

Sağlık Bakanlığı tarafından 2023 yılında yayınlanan bir açıktan atama ilanı örneği şu şekildedir:

İlan Numarası: 2023/5

İlan Tarihi: 10 Ocak 2023

Son Başvuru Tarihi: 10 Şubat 2023

Atama Konusu: Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı

Atama Unvanı: Hemşire

Atama Branşı: Genel

Atama Şekli: İlk defa atama

Atama Sayısı: 10


Yayımlandı

kategorisi